Regulamin Fresh Market & Polityka Prywatności i Cookies

§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin dotyczy serwisów internetowych fresh-market.pl, freshmarket.com.pl, freshmarket.eu, freshka.eu, freshka.fresh-market.pl (zwanych dalej „Serwisem lub Serwisami”), którego administratorem jest KJOW Sp. z o.o.,  ul. Marii 17/25 05-803 Pruszków, NIP: 1181976336, REGON: 141654548 (zwany dalej „Administratorem”).
2. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisów oraz na fresh-market.pl.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest spółka KJOW Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Marii 17/25, 05-803 Pruszków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000321131, będąca jednocześnie usługodawcą Serwisu.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.
 
§ 2 Cel i zakres zbierania danych
 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że przekazywane przez Państwa (dalej Użytkownik/Klient) dane osobowe w formularzach rejestracyjnych i newsletterowych w Serwisie, oraz w związku z rejestracją na coroczną konferencję Fresh Market oraz przy zgłaszaniu się do katalogu Fresh Market Guide oraz Fresh Market Award, wykorzystujemy tylko do czynności związanych z działalnością KJOW Sp. z o.o.
2. Dane, które są nam powierzane wykorzystujemy wyłącznie w celu:
 • umożliwienia korzystania z Serwisów;
 • uczestniczenia w corocznej konferencji Fresh Market;
 • uczestniczenia w spotkaniach online za pomocą aplikacji Fresh Market B2B Meetings (zwana także „Freshka”);
 • uczestniczenia w spotkaniach online za pomocą zewnętrznych aplikacji wskazanych przez Administratora;
 • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. konto w Serwisie, dostęp do aplikacji Fresh Market B2B Meetings);
 • informowania o naszych ofertach i wydarzeniach;
 • przesyłania informacji i reklam dotyczących rynku owoców, warzyw, grzybów i kwiatów.
3. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie. 
5. W przypadku Klienta, którzy korzysta w Serwisie z usługi spotkań online Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu spotkania online. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z usługi (najczęściej adres e-mail). 
6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników korzystających z Serwisu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 
7. Podanie danych osobowych przez jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
8. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
9. Administratorem danych osobowym jest w KJOW Sp. z o.o.
10. W każdym momencie trwania umowy przysługuje Państwu prawo do:
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • żądania od administratora danych osobowych dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku - prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 • w celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na stronie Serwisu.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będą Państwo mogli korzystać z usług oferowanych przez Serwis oraz uczestniczyć w konferencji i spotkaniach Fresh Market.
12. Dane osobowe przetwarzane są przez organizatora KJOW Sp. z o.o. na podstawie udzielonej zgody (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych).
13. Organizator nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do korzystania z Serwisów lub uczestnictwa w konferencji Fresh Market, spotkaniach Fresh Market, jednak nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).
14. W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych prosimy przesyłać wiadomości tylko na dedykowany adres mail: ido@kjow.pl.
 
§ 3 Aplikacja Fresh Market B2B Meetings
 
1. Administrator jest właścicielem i autorem aplikacji do umawiania spotkań online dla producentów, dostawców, kupców i importerów owoców, warzyw, grzybów i kwiatów. 
2. Fresh Market B2B Meetings (zwany także Freshka, aplikacja) - aplikacja internetowa dostępna w serwisie pod adresem freshka.eu oraz freshka.fresh-market.pl, przeznaczona do prezentacji ofert, zgłaszania zapotrzebowania, informowania o cenach świeżych owoców, warzyw, grzybów i kwiatów, a także do nawiązywania bezpośredniego kontaktu, w sprawie obrotu towarami i usługami pomiędzy użytkownikami aplikacji.
3. Użytkownicy aplikacji – osoby z wykupionym lub udostępnionym pakietem „Fresh Market Online Meetings”. 
4. Warunkiem korzystania z aplikacji jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie danych jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownikiem jest osoba, która założyła Konto lub otrzymała dane dostępowe do aplikacji od Administratora.
5. Użytkownik korzystając z aplikacji zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
6. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora dla potrzeb aplikacji. Użytkownik z typem konta „Dostawca” może udostępnić dane kontaktowe użytkownikom z typem konta „Kupiec” w celu nawiązaniu kontaktu. Użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania i usuwania przesłanych danych.
7. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w aplikacji. 
8. W trakcie użytkowania aplikacji na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.
9. Użytkownik ma prawo do korzystania z aplikacji w sposób zgodny z zasadami jej użytkowania, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
10. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wykorzystując do tego formularz podany na stronie kontakt (http://www.freshka.eu/zglos-problem).
11. Żadne ustalenia powzięte podczas korzystania z aplikacji nie mogą przekładać się na jakiekolwiek zobowiązania prawne i materialne dla żadnego z użytkowników aplikacji.
12. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne dla wszystkich uczestników Konferencji Fresh Market z danego roku, którzy posiadają aktywny roczny pakiet ,,Pełny Dostęp" portalu fresh-market.pl.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • treści przekazywane i uzyskiwane przez Użytkowników za pośrednictwem czatu stworzonego w aplikacji,
 • prawidłowe działanie funkcji aplikacji;
 • skutki nieprawidłowego korzystania z aplikacji przez jego Użytkowników;
 • utratę treści zamieszczonych i uzyskanych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 • wyłączania aplikacji bez powiadomienia;
 • wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania;
 • zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach aplikacji.
 
§ 4 Polityka prywatności i Cookies
 
1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz  uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu KJOW Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Marii 17/25, 05-803 Pruszków.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i  personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz  partnerów.
8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 • w przeglądarce Chrome;
 • w przeglądarce Firefox;
 • w przęglądarce Internet Explorer; 
 • w przeglądarce Opera;
 • w przeglądarce Safari.
9. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 
§ 5 Narzędzia analityczne i marketingowe
 
1. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), usług Facebook dostarczanych przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze Serwisu.
2. Google, Facebook wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) do analizowania sposobu korzystania ze Serwisu.
3. Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google i Faceook, w tbym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania ze Serwisu adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.
4. Na zlecenie Administratora Google, Facebook będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem e Serwisu.
5. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze Serwisu.
6. Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
7. Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików Cookies.
8. Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Użytkownika do Google, Facebook z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/, https://www.facebook.com/policies/ads/
 
§ 6 Postanowienia końcowe
 
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Niniejszy regulamin został sporządzony w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy obiema wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja polska.